• 0342 317 12 80

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAÜN SPORIUM İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, GAÜN SPORİUM' a bağlı tüm bölümlerin faaliyet konularını kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi tüm akademik ve idari personel, öğrenciler, dış öğrenciler ve sivil kişilerin tesisi kullanımıyla ilgili genel koşulları, ilgili personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ait esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1)Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,

 2. Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

 3. Rektör : Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

 4. Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından GAÜN Sporium'un iş ve işleyişlerini yürütmek üzere yetkilendirilen rektör yardımcısını,

 5. Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi tüm öğrencilerini,

 6. Personel: Gaziantep Üniversitesi tüm akademik ve idari çalışanlarını,

 7. Dış Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi dışındaki diğer üniversite öğrencilerini,

 8. Sivil: Üniversite yönetimi, akademik ve idari personeli tarafından referans gösterilen tesisten faydalanabilecek kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve İşleyiş

Kuruluş Amacı

MADDE 4 - (1)GAÜN SPORIUM tüm faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak yürütür.

(2)GAÜN tüm personel ve öğrencilerinin ayrıca GAÜN Sporium’a üye olan sivillerin tesisin içinde bulunan tüm bölümlerden faydalanmasına imkân sağlayarak sosyal ve sportif ihtiyaçların karşılanması ile beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

(3)Tesisin imkânları dâhilinde olan, tüm alanlarda; yapılacak müsabaka, turnuva ve kurslar, Rektörlükten alınacak izin dâhilinde gerçekleştirilir.

MADDE 5- (1)GAÜN SPORIUM aşağıdaki birimlerden oluşur;

 1. Yüzme Havuzu

 2. Fitness Salonu

 3. Pilates-Spinning

 4. Kapalı Spor Salonu

 5. Halı Saha

 6. Tenis Kortları

 7. Streetball Sahası

 8. Tırmanış Duvarı

 9. Oyun Salonu

 10. Yürüme Parkuru

 11. Sauna

Organizasyon Şeması 

Madde 6- (1)SPORIUM, İşletme Müdürü yönetiminde, idari ve mali işler sorumlusu, halkla ilişkiler personeli, antrenörler, teknik birim personeli, yardımcı personel ve hizmetliden oluşur.

(2)GAÜN Sporium, Üniversitenin sportif ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını kurumsal bir zemine oturtmak ve sürekliliğini güvence altına almak görevlerini, Şekil-1’de gösterilen Organizasyon Şemasına göre yürütür.

Sekil-1: GAÜN SPORIUM Organizasyon Şeması

MADDE 7 - (1)GAÜN Sporiumun işleyişine ilişkin kararlar; Rektör Yardımcısı tarafından üzerinde çalışılarak ve gerekli istişareler yapılarak nihai sonuca bağlanır ve Rektörlükçe onaylanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İşletme Müdürü

MADDE 8 - (1) İşletme müdürü, tesisin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup; Rektöre ve ilgili Rektör Yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. İşletme Müdürü, üniversitenin kadrolu personeli arasından Rektör tarafından 3 yıllığına atanır.

İşletme Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) İşletme Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Tesisin bütün işlerini kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere göre bir plan çerçevesinde rektörlüğe bağlı olarak yürütmek,

 2. Tesisin yıllık çalışma plan ve programını hazırlamak uygulamak,

 3. Gerekli personelin seçilmesini işe alım sürecini kanuni izin dönemlerini ve işten ayrılma sürecini belirlemek.

 4. Personelin görev tanımlarını belirlemek ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

 5. Tesisin çalışma saatlerini kanun tüzük yönetmelik yönerge ve emirlere göre düzenlemek ve yürütmek,

 6. Tesise ait tüm bölümlerdeki taşınır ve taşınmaz malların bakımını, onarımını planlamak ve yaptırmak

 7. Tesisin sürekli çalışmasını sağlamak ve geliştirilmesi ile ilgili tedbirleri almak ve tesisten faydalananların memnuniyeti sağlamak,

 8. Tüm üyelik başvurularını günü birlik kullanımları planlamak ve düzenlemek. Her türlü müsabaka, turnuva, kurs, eğitim faaliyetleri, gösteriler vbleri için Rektörlükten onay alınması gerekir. Rektörlükçe onay verilen bu aktivitelerin uygulama planını ve koordinasyonunu sağlamak,

 9. Tesisin tüm faaliyetlerini tanıtmak ve reklamını yapmak yaptırmak,

 10. Tesise alınacak her türlü mal ve hizmetin planlanması ve alınmasını sağlamak. Bununla ilgili piyasa araştırması yapmak, tesiste bulunan tüm donanım teçhizat ve malzemelerle ilgili zimmet oluşturmak,

 11. Tesisin, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmasını sağlamak,

 12. Aylık, yıllık ve dönemsel istatistikî bilgiler ışığında analiz yapmak,

 13. Tesisin tüm bölümlerini mevzuata uygun olarak gerekli sağlık ve hijyen koşullarını oluşturulmasını sağlamak. Bununla ilgili periyodik analizleri yaptırmak ve kayıt altında tutmak,

 14. Tesisin hizmet kalitesini sürekli olarak üst düzeyde tutmak ve geliştirmek,

 15. Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak ve yaptırmaktır,

İdari ve Mali İşler Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 - (1)

 1. Bağlı olduğu üst birim: İşletme Müdürü

 2. Kendisine bağlı kadrolar: Halkla İlişkiler Personeli, Teknik Personel ve diğer personeller.

 1. İdari ve Mali İşler Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. İşletmenin muhasebe işlerinin tamamından sorumlu olmak,

 2. Ambar depo ve zimmet işlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

 3. Bütçe takibi ve sınıflandırmasını yapmak,

 4. Kanun ve yönetmelikleri takip etmek,

 5. Gerçekleştirme Görevliliği görevini yerine getirmek,

 6. İhtiyaç duyulan malzemelerin ve hizmetin alımını yapmak,

 7. Taşınır Kayıt ve Kontrol görevini yapmak,

 8. Zimmet malzeme devir kontrolünü sağlamak,

 9. Kasa defterini tutmak,

 10. Avans Mutemetliği görevini yerine getirmek,

 11. Gelen-giden evrak yazışmalarını yapmak, takip etmek ve arşivlemek,

 12. Vezneyi açmak, açılış ve kapanış kayıtlarını tutmak,

 13. Büro ve arşiv işlerini yerine getirmek,

 14. Muhasebe iş ve işlemlerini yapmak.

Halkla İlişkiler Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 – (1)Bağlı olduğu üst birim: İdari ve Mali İşler Personeli.

a) Kendisine bağlı kadrolar: İhtiyaç halinde amirinin verdiği sorumluluk kapsamında kendisine bağlı çalışabilecek personel.

b) İş tanımının özeti: Personel özlük işleri, müşteri kabul, sekreterya ve ofis işlerini yürütürler.

(2) Halkla İlişkiler Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Hizmet alımı için gelen bireylerin karşılanması, iletişim kurulması, sorularının yanıtlanması, sorunlarının giderilmesi ve memnuniyetlerinin sağlanması,

 2. Üyelik talepleri alımı, evrakların hazırlanması, evrakın takibi ve arşivlenmesi,

 3. Üyelik taleplerine kart oluşturulması,

 4. Oyun salonu kartlarının kontrolü ve günlük sayı bildirimi,

 5. Saha kullanım alanları için rezervasyon yapmak, giriş-çıkış saatlerinin koordinasyonunu sağlamak ve alanda görevli personeli bilgilendirmek,

 6. İşletme içerisinde personel ile ilgili (kişisel bilgiler, resmî izin yazıları, parmak okutma sistemi kayıtları, tutanaklar vb. ) evrak takibini yapmak,

 7. Personelin yıllık izin takip işlemlerini planlamak ve yapmak,

 8. Kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalışan personelin talep, puantaj, evrak işlemlerine ilişkin takibi yapmak,

 9. Her türlü düzenleme, değişiklikler ve gelişmeler konusunda üstünü bilgilendirmek,

 10. İşletme içerisinde unutulan eşyaların emanete alımı ve korunması,

 11. Mesai bitiminde görev yerinin düzeni ve işleyiş hakkında mesai arkadaşını bilgilendirerek görev teslimi yapmak.

Yardımcı Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 – (1)Bağlı olduğu üst birim: İdari ve Mali İşler Personeli.

a) Kendisine bağlı kadrolar: Kısmi Zamanlı Öğrenciler.

(2) Yardımcı Personelin görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Mesai saatlerine uymak, mesai süresince görev yerini terk etmemek,

 2. Oyun cihazlarına ilişkin rezervasyon saatlerinin takibini yapmak,

 3. Oyun cihazlarının çalıştırılması, mesai saatleri içerisinde aktif tutulması ve mesai bitiminde kapatılması,

 4. Oyun makinelerinin doğru kullanımı, temizliği, bakımı ve onarımının yapılması,

 5. Oyun salonundaki alanların ve eşyaların korunması ile zarar verilmesini önlemek,

 6. Oyun salonlarına ait alanın temizliği, bakımı ve onarımını takip etmek,

 7. Her türlü düzenleme, değişiklikler ve gelişmeler konusunda çalışma arkadaşlarını ve üstlerini bilgilendirmek,

 8. Mesai bitiminde görev yerinin düzeni, temizliği hakkında mesai arkadaşını bilgilendirerek görev teslimi yapmak,

Teknik Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 – (1)Bağlı olduğu üst birim: İdari ve Mali İşler Personeli.

a) Kendisine bağlı kadrolar: -

(2) Teknik Personelin görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Klima santralleri kontrol ve bakımını yapmak,

 2. Havuz temizliğini belirlenen temizlik periyoduna göre yapmak,

 3. Havuz kimyasal ölçümlerini belirlenen bakım periyoduna göre yapmak, düzenlemek ve gerekli gördüğü durumlarda üst birimi bilgilendirmek,

 4. Tesisin ısıtma ve soğutma işlemlerini kontrolünü ve takibini yapmak,

 5. Arıtma sistemlerinin bakım ve kontrolünü yapmak,

 6. Havuz ozon sistemini takibini yapmak,

 7. Tesisin elektrik donanım sistemlerinin takip, bakım ve kontrollerini yapmak,

 8. Yangın tüplerinin periyodik bakımını yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞLEYİŞ HÜKÜMLERİ

Hizmet Sunumu

MADDE 14- (1) GAÜN Sporium, hizmet sunumu sırasında, hizmet alana ve yönetime karşı sorumludur. Yönetim tarafından belirlenen hükümler çerçevesince hizmet sunumu gerçekleşir. Müşteri talepleri Rektörlüğe sunularak alınan kararlar ilgili kişilere bildirilir.

Sağlık Hizmeti

Madde 15– (1)GAÜN Sporium’da hizmet alımı sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir düşme, boğulma, yaralanma vb. sağlığı tehdit eden durumlarda; gerektiğinde ilk müdahale, tesiste İlk Yardım Sertifikasına sahip personel tarafından yapılır. Sonrasında tesise 300 m uzaklıkta yer alan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisinde gerekli müdahale ve tedavi gerçekleştirilir. Lüzumu halinde tesisin karşısında yer alan Taşıt İşletme Müdürlüğünden ambulans temin edilir.

Eğitim Hizmeti

Madde 16 - (1) GAÜN Sporium Personelinin ihtiyacına yönelik; Kişisel Gelişim, Müşteri Memnuniyeti, Davranış modelleri vs. Temizlik ve Hijyen koşulları, Kimyasallar ve kullanımları, Yangın ve Doğal afetlerde alınacak tedbirler, İş Güvenliği ve Sağlığı Kurtarma ekibi eğitimi, Tahliye ekibi eğitimi, Acil Durum Müdahale ekibi eğitimi, Haberleşme ekibi eğitimi, İlk yardım ekibi eğitimi gibi konuları kapsar. Bu eğitimler, İşletme Müdürü ve/veya eğitim birimi tarafından talep edilir ve yıllık planlaması yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Rektörlük onayı ile üniversite içinden veya dışından destek alınabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Etik İlkeler ve Gizlilik

Madde 17-GAÜN SPORIUM’da görevli tüm çalışanlar, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 

 

 

Denetim

Madde 18 - (1) Rektörlük, gerekli gördüğü zamanlarda bu yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetler.

GAÜN Sporium Harcamaları

Madde 19 - (1) Bu Yönerge kapsamında, Sporium tarafından gerçekleştirilecek olan harcamalar, Döner Sermaye üzerinden ilgili kaleme uygun olarak mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

Tebliğ

  Madde 20-Bu yönergeye göre ayrıca hazırlanacak iş akış süreçlerine ilişkin düzenleme, tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1)Bu yönerge Senato’da onaylandığı gün yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 22– (1)Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Üniversite Senatosunun 12.11.2013 tarih ve 22 nolu toplantı kararının 5. maddesi ile kabul edilmiş olan "Gaziantep Üniversitesi Sporıum İşletme Yönergesi" yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 23 -Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.